Adatkezelési tájékoztató

A FUSIONVITAL.HU WEBLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Készült/frissítve: 2015.10.05.

 

A Szolgáltató neve: Fusion Ball Kft.

Székhely:1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszáma: 10918001-00000055-03500004

Számlázási cím: 1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Adószáma: 23687332-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-973518     

Képviseli:Vada Gergely ügyvezető

Telefon: +36-70/674-1700

E-mail címe: kapcsolat@fusionvital.hu

Honlapjának címe: www.fusionvital.hu

Tárhely szolgáltató neve: DotRoll Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.)

 

 1. Bevezetés

 

A Fusion Ball Kft., (1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.) (a továbbiakban “Fusion Ball “, adatkezelő) – mint adatkezelő, tiszteletben tartva a természetes személyek magánszféráját, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény jogi tartalmát.

A Fusion Ball kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az adatkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Fusion Ball az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fusionvital.hu/adatvedelem címen.

A Fusion Ball fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról időben értesíti vásárlóit, és amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja.

Elérhetőségeink: Fusion Ball Kft., Levelezési cím: 1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b. E-mail: kapcsolat@fusionvital.hu

A Fusion Ball tiszteletben tartja és védi a vele a weboldalán keresztül, vagy más módon kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét. A Fusion Ball elkötelezett szolgáltatások igénybevevői személyes adatainak védelmében, így kiemelten fontosnak tartja ügyfelei törvény szerint megnevezett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Fusion Ball a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fusion Ball  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 1. Definíciók

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

adatvédelmi incidensszemélyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem  EGT-állam.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Alapelvek a Fusion Ball Kft. adatkezelése során

 

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával megfelelő arányban áll.
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Ha az érintett a cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges  mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel a személyes adatokkal való adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

A Fusion Ball  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Fontos!

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi.

A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely felmérésben résztvevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felmérésben résztvevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a felmérésben résztvevő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése

 • Honlap -www.fusionvital.hu- látogatói adatok

 

Az adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.
Az adatkezelés időtartama:a felhasználó számítógépe IP címének részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.

 

 • Fusion Vital életmód programban való részvétel, saját profil kezelése

 

Az adatkezelés célja: a fusionvital.hu weblapon történő szolgáltatás igénybevétele, számla kiállítása, a felmérésben résztvevők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, szolgáltatások igénybevevői kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: személy azonosítószám, név, egyéb cím, telefonszám, az e-mail cím,  születési idő, neme, magassága, súlya, az egyes felmérések adatai (dátum, időpont, a választott életmód mérés fajtája , a felmérés értéke), számlázási cím, szállítási cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,
 • a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől vagy vásárlástól számított 5 év,
 • a szolgáltatások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

 • Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, név, és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

–    a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

–    a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

–    a fusionvital.hu honlapon a Kapcsolat menüpont alatt belépve,

–    e-mail útján az kapcsolat@fusionvital.hucímen, továbbá

–    postai úton a Fusion Ball Kft., 1188 Budapest, Ady Endre u. 123/b.szám alatti címen.

Figyelem! A hírlevéllel kapcsolatban a részletes szabályokat megtalálja a Fusion Ball  hírlevéllel kapcsolatos külön tájékoztatójában.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban

 • Kapcsolatfelvétel a Fusion Ball-al

 

 • A Fusion Ball Ügyféllevelezése

Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a fusionvital.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja:a szolgáltatással kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása, kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: ügyfél azonosítószáma , neve, a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), a hívás dátuma, időpontja.

Az adatok törlésének határideje: 5 év.

 • Piackutatás-adatbázisok építése

 

Az adatkezelés célja:  A Fusion Ballnál a szolgáltatások igénybevevői általi adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vevőszám, név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, fizetés módja, összegei.

Az adatkezelés időtartama:

 1. direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig,
 2. profil adatoktekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év,
 3. a szolgáltatások adatai tekintetében 8 év.

Adatbázisok összekapcsolása:

A szolgáltatások igénybevevői profil adatok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások adatai

Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban.

 • Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Fusion Ball  a fentiekben nem taxatíve felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. Adatfeldolgozás

 

A Fusion Ball Kft. a Fusion Vital életmód programban részt vettek adatai tekintetében adatfeldolgozót vesz igénybe:

Név: Firstbeat Technologies Ltd.

Székhely: Yliopistonkatu 28A, 2nd floor, FI-40100 Jyväskylä, Finland

 

 1. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

A Fusion Ball számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei a Dot Roll Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.) szám alatti  szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

A Fusion Ball a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása nyújtása során alkalmazott infokommunikációsi eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Fusion Ball  az adatokat megfelelő információvédelmi intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Fusion Ball az infokommunikáció mindenkori fejlettségére tekintettel olyan informatikai, műszaki, IT-szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Fusion Ball  a személyes adatkezelések során megőrzi:

 1. a) a titkosságot: védi az információt, hogy csak az arra jogosult férjen hozzá;
 2. b) a sértetlenséget: védi az adat információnak és a feldolgozás módjának a pontosságát és teljességét, sértetlenségét;
 3. c) a rendelkezésre állást: folyamatosan gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felmérésben résztvevőnek ha szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, és számára rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Fusion Ball  és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felmérésben résztvevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelő adatai:

 

A Szolgáltató neve: Fusion Ball Kft.

Székhely:1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszáma: 10918001-00000055-03500004

Számlázási cím: 1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Adószáma: 23687332-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-973518

Képviseli:Vada Gergely ügyvezető

Telefon: +36-70/674-1700

E-mail címe: kapcsolat@fusionvital.hu

Honlapjának címe: www.fusionvital.hu

Tárhely szolgáltató neve: DotRoll Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.)

 • Jogorvoslati lehetőségek:

 Tájékoztatás kérése

Az Info tv. értelmében az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Fusion Ball , mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Fusion Ball költségtérítést állapíthat meg.

 • Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslatok

A Fusion Ball a személyes adatot helyesbíti, kijavítja ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Fusion Ball  zárolja az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit.

A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Fusion Ball  megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Fusion Ball  a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, és az érintett kéri, a kezelt adat hiányos, hibás vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Fusion Ball  a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Fusion Ball  a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Fusion Ball  az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Fusion Ball  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (új Ptk. 2:52.§) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben a Fusion Ball  adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon bizalommal az adatvédelmi koordinátorhoz a kapcsolat@fusionvital.hu e-mail címen.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu