Adatkezelési tájékoztató

A FUSIONVITAL.HU WEBLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Készült/frissítve: 2018.05.24.

 

A Szolgáltató neve: Fusion Ball Kft.

Székhely:1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszáma: 10918001-00000055-03500004

Számlázási cím: 1188 Budapest,  Ady Endre u. 123/b.

Adószáma: 23687332-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-973518     

Képviseli:Vada Gergely ügyvezető

Telefon: +36-70/674-1700

E-mail címe: kapcsolat@fusionvital.hu

Honlapjának címe: www.fusionvital.hu

Tárhely szolgáltató neve: DotRoll Kft.

Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.)

FUSION VITAL
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezetés
A Fusion Ball Kft. a Fusion Vital és a Fusion Vital Sport márka tulajdonosa (1188 Budapest, Ady Endre u. 123/b.) (a továbbiakban “Fusion Vital”, adatkezelő) – mint adatkezelő, tiszteletben tartva a természetes személyek magánszféráját, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény jogi tartalmát.

A Fusion Vital kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az adatkezelési szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Fusion Vital adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fusionvital.hu/adatvedelem címen. A Fusion Vital fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról időben értesíti vásárlóit.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk és munkatársunk megválaszolja.
Elérhetőségeink: Fusion Ball Kft., Levelezési cím: 1428 Budapest pf. 49. E-mail: kapcsolat@fusionvital.hu

A Fusion Vital tiszteletben tartja és védi a vele a weboldalán keresztül, vagy más módon kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét. A Fusion Vital elkötelezett a szolgáltatásait igénybevevők személyes adatainak védelmére, így kiemelten fontosnak tartja ügyfelei törvény szerint megnevezett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Fusion Vital a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fusion Vital az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉVEL.
2. Definíciók
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

3. Alapelvek a Fusion Vital adatkezelése során

3.1. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Az adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet tárolni. Adatkezeléseinket ezkhez az iránymutatásokhoz igazítottuk.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel a személyes adatokkal való adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha:
· ahhoz az érintett hozzájárulását adta
· olyan szerződés teljesítéséhez szükséges melyben az érintett az egyik fél
· adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség miatt
· az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
· közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
· az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke miatt

A Fusion Vital adatkezelési tevékenységei önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az adatkezelőnek tudnia kell igazolni, hogy az érintett a hozzájárulását adta. A hozzájárulását az érintett visszavonhatja (lásd Adatkezelési jogok rész).
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Az adatkezelési típusok ismertetésénél minden adatkezelési típus esetén megjelöltük az adatkezelés jogalapját.

3.2.1. Hozzájárulás alapú adatkezelés
A hozzájárulás önkéntes alapon történik.
Az adatkezelőnek tudnia kell igazolni, hogy az érintett a hozzájárulását adta.
A hozzájárulását az érintett visszavonhatja (lásd Adatkezelési jogok rész).

3.2.2. Adatok helyessége, E-mail cím választás szempontja
Fontos!
Az Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Amennyiben a felmérésben résztvevő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

E-mail cím megadásához javaslat
Bármely felmérésben résztvevő érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felmérésben résztvevőt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3.3. Cselekvőképtelen vagy kiskorú személyek adatkezelése
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, így ez minden esetben elkérésre kerül. .

3.4. Személyes adatok különleges kategóriái
A Fusion Ball Kft. az életmód felmérés keretében egészségügyi adatokat kezel az érintettre vonatkozóan melyek különleges adatkategóriának minősülnek. Annak érdekében, hogy a különleges adatok biztonságos kezelhetőek legyenek, a Fusion Vital részletesen feltárta és dokumentálta az egyes folyamat lépéseket, beazonosította a lehetséges adatkezelési incidenseket és megtette a szükséges biztonsági lépéseket.
4. Az adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

4.1. Fusion Vital életmód programban való részvétel
Az adatkezelés célja: amikor Ön jelentkezik a Fusion Vital szolgáltatás igénybevételére, személyes adatait az alábbi célokból fogjuk kezelni:
· Kapcsolattartás
· Életmód program elkezdéséhez szükséges adatok
· Életmód program során kezelt személyes adatok
· Számlázáshoz szükséges adatok
· Vásárlói szokások elemzése

Jelentkezni a kapcsolattartásra megadott email címen és a weblapon erre kijelölt helyen lehetséges.
A szolgáltatás megrendeléséhez a „Nyilatkozat Életmód felmérési programban való részvételről” nyilatkozat aláírása szükséges. Ekkor kerülnek megadásra az „Életmód program elkezdéséhez szükséges” adatok. Az életmód felmérés során további adatok keletkeznek, részben a felmérésben résztvevő által megadva részben a mérőeszköz által meghatározva. Ezek a személyes adatok az „Életmód progam során kezelt személyes adatok” részben találhatóak.

.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
· Kapcsolattartás: név, email cím, telefonszám
· Életmód program elkezdéséhez szükséges adatok: név, születési dátum, email cím (erre az email címre kerül kiküldésre a felmérés megkezdéséről szóló tájékoztató email és innen lehet belépni a Fusion Vital alkalmazásba a személyes és napló adatok szerkesztéséhez)
· Életmód program során kezelt személyes adatok:
o megadott: születési dátum, súly, neme, napló adatok (napi tevékenységek rögzítése)
o mért és számított adatok: pulzus, pulus variancia, légzésszám, elkészült életmód felmérési riport
· Számlázáshoz szükséges adatok: név, bank, bankszámlaszám, számlázási cím, életmód program neve
· Vásárlói szokások elemzése: születési dátum, neme, igénybe vett szolgáltatás típusa, jelentkezés helye (email, weblap), magán/céges, szolgáltatás típusa (életmód vagy sport), megrendelés és mérés dátuma, mérés hossza (3-5-7 nap)

Anonim adatkezeléshez való jog:
Az életmód programba jelentkezők kérhetik a programhoz szükséges és program során keletkezett személyes adataik anonim kezelését. Ebben az esetben a Fusion Vital rendszerben tárolt adatok nem lesznek az érintetthez köthetőek (név, email cím alapján nem lesz beazonosítható az ügyfél). Az anonimitásra vonatkozó igényt a “Nyilatkozat Életmód felmérési programban való részvételről” nyilatkozatban lehet megadni vagy a későbbiekben a kapcsolattartási pontok egyikén kérni.
.
Az adatkezelés időtartama:
· a kapcsolattartrásra, az életmód felmérésre és a vásárlói szokások elemzésére vonatkozóan a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
· a számlázási adatok tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
4.2. Honlap -www.fusionvital.hu- látogatói adatok
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató
· a szolgáltatások működésének ellenőrzése,
· a személyre szabott kiszolgálás és
· a visszaélések megakadályozása érdekében (pl spam) rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: a látogató IP címe, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe az utolsó szakasz kivételével.
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó számítógépének IP cím részlete a látogatás befejezésekor törlésre kerül.
4.3. Hírlevél
Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések (amennyiben ahhoz az érintett korábban hozzájárulását adta), személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím,
Az adatkezelés időtartama:
– a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
– a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.
.
4.4. Kapcsolatfelvétel a Fusion Vital márkával, ügyféllevelezés
Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a fusionvital.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Az adatkezelés célja: a szolgáltatással kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolása, kezelése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:, email cím, a érintett által megadott egyéb személyes adatok (név, lakcím, telefonszám), ügyfél megkeresésének dátuma, időpont.
Az adatok törlésének határideje: 5 év.

4.5. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Egyúttal tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Fusion Vital a fentiekben nem taxatíve felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága
A Fusion Vital számítástechnikai rendszerei és más személyes adatmegőrzési helyei a Dot Roll Kft. székhelyén, a 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.) szám alatti szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

A Fusion Vital a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása nyújtása során alkalmazott infokommunikációs eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Fusion Vital az adatokat megfelelő információvédelmi intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Fusion Vital az infokommunikáció mindenkori fejlettségére tekintettel olyan informatikai, műszaki, IT-szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Fusion Vital a személyes adatkezelések során megőrzi:
a) a titkosságot: védi az információt, hogy csak az arra jogosult férjen hozzá;
b) a sértetlenséget: védi az adat információnak és a feldolgozás módjának a pontosságát és teljességét, sértetlenségét;
c) a rendelkezésre állást: folyamatosan gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felmérésben résztvevőnek szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, és számára rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Fusion Vital és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felmérésben résztvevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
6. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

6.1. Személyes adatok hozzáférhetősége
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kapcsán folyamatban van-e adatkezelés és ha igen, akkor azokhoz az adatokhoz hozzáférjen.

Az érintett kérelmére a Fusion Ball, mint adatkezelő:
· tájékoztatást ad:
o az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.
o arról, hogy az érintett
§ kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy korlátozását,
§ tiltakozhat az adatkezelés ellen és
§ élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
o arról, hogy az érintettnek joga van valamely felügyeleti hatóságnál panasszal élni
· a személyes adatok másolatát átadja az érintett részére.

6.2. Helyesbítés
A Fusion Vital a személyes adatot helyesbíti, kijavítja ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

6.3. Korlátozás
A Fusion Vital korlátozza az érintett személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértheti az érintett jogos érdekeit.
A korlátozott személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A Fusion Vitak megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.4. Anonimitás
Ön kérheti az életmód felméréshez kapcsolódó adatbázisban tárolt személyes adatainak anonim kezelését. Ebben az esetben az életmód felmérés eredménye (riport) elérhető lesz a Fusion Vital alkalmazásban, de a felmérésben részt vett személyhez nem lesz köthető csak az Ön által ismert kód felhasználásával.

6.5. Törlés
A Fusion Vital a személyes beazonosítást szolgáló adatot törli ha:
· a személyes beazonosítást célzó adatra már nincs szükség abból a célból amire gyűjtötték (adatok törlésének határideje lejárt),
· az adat kezelése jogellenes,
· ha az érintett viszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
· a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Mikor nem kerülnek törlésre az adatok?
A Fusion Vital az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

6.6. Értesítési kötelezettség a helyesbítésről, korlátozás és törlés kapcsán
A Fusion Vital a helyesbítésről, a korlátozásról (valamint a megjelölésről) és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.7. Adathordozhatóság
Az érintett kérheti személyes adatainak rendelkezésre bocsátását vagy közvetlenül más adatkezelő felé továbbítását.
6.8. Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:
· az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
· az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
· Az érintett bármikor tiltakozhat a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
.
6.9. Kártérítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Fusion Vital az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52.§) követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

7. Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó igények beadásának helye, módja

7.1. Igény benyújtásának helye
A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre, korlátozásra, adathordozásra vonatkozó igényeket valamint adatai felhasználására vonatkozó tiltakozását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
· a fusionvital.hu honlapon a Kapcsolat menüpont alatt belépve,
· e-mail útján az info@fusionvital.hu címen, továbbá
· postai úton a Fusion Ball Kft., 1428 Budapest, pf. 49 címen

7.2. Tájékoztatás határideje
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.3. Tájékoztatás díjmentessége
A tájékoztatás ingyenes, kivéve abban az esetben, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó. Ebben az esetben az adatfeldolgozó díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

7.4. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek kezelése
Amennyiben a Fusion Vital adatkezelésével kapcsolatban észrevétele vagy problémája van, forduljon bizalommal az adatvédelmi koordinátorhoz az kapcsolat@fusionvital.hu e-mail címen.

8. Adatkezelésben, adatfeldolgozásban, jogorvoslatban részt vevők adatai

8.1. Adatkezelő adatai, céges adatok:
A Szolgáltató neve: Fusion Ball Kft.
Székhely: 1188 Budapest, Ady Endre u. 123/b.
Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank
Számlaszáma: 10918001-00000055-03500004
Számlázási cím: 1188 Budapest, Ady Endre u. 123/b.
Adószáma: 23687332-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-973518
Képviseli: Vada Gergely ügyvezető
Elérhetőségi telefonszám: +36-20-921-38-25
E-mail címe: kapcsolat@fusionvital.hu
Levelezési cím: 1428 Budapest, pf. 49
Honlapjának címe: www.fusionvital.hu
Tárhely szolgáltató neve: DotRoll Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.)

8.2. Adatfeldolgozó adatai:
A Fusion Ball Kft. a Fusion Vital életmód programban részt vettek adatai tekintetében adatfeldolgozót vesz igénybe:
Név: Firstbeat Technologies Ltd.
Székhely: Yliopistonkatu 28A, 2nd floor, FI-40100 Jyväskylä, Finland

8.3. Adatvédelmi Tisztviselő adatai:
Név: Kovács Réka
Telefon: +36709052035
E-mail: kapcsolat@fusionvital.hu
8.4. Jogorvoslati lehetőség:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu